Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
V oblasti práv priemyselného a duševného vlastníctva sa zameriavame na:
  • Autorské právo a práva priemyselného vlastníctva (patenty, ochranné známky, dizajny a pod.)
  • Poradenstvo pri podávaní prihlášok, zmenách v registráciách, obnovovaní registrácií)
  • zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva