Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
Zaoberáme sa tiež riešením pracovnoprávnych otázok, najmä:
  • Právne služby pre zamestnávateľa v plnom rozsahu Zákonníka práce (uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov, ich zmena a zánik, interné pracovnoprávne predpisy zamestnávateľa, riešenie sporov so zamestnancami, poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch, otázky náhrady škody a pod.)
  • Zastupovanie fyzických osôb v sporoch so zamestnávateľmi, aj bývalými, poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch
  • Zastupovanie zamestnávateľa v správnom konaní vo vzťahu napr. k inšpekcii práce, úradu verejného zdravotníctva, či iným orgánom štátnej správy