Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
V oblasti občianskeho práva sa venujeme predovšetkým tejto agende:
  • Občianskoprávne zmluvy – vypracovanie návrhov všetkých typov občianskoprávnych zmlúv, posudzovanie doručených návrhov od protistrany, riešenie sporov vzniknutých z občianskoprávnych zmlúv
  • Vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov
  • Zodpovednosť za škodu v občianskoprávnych vzťahoch a bezdôvodné obohatenie
  • Dedičské právo – zastupovanie v dedičskom konaní, riešenie sporov medzi dedičmi aj sporov vzniknutých v súvislosti s dedičským konaním
  • Ochrana osobnosti
  • Riešenie vlastníckych a spoluvlastníckych sporov, vyporiadanie spoluvlastníctva
  • Susedské spory