Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
Poskytneme Vám právny servis týkajúci sa nehnuteľností:
  • Zmluvné prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vrátane ich autorizácie
  • Podania a zastupovanie v katastrálnom konaní
  • Riešenie sporov týkajúcich sa nehnuteľností mimosúdne aj v súdnom konaní
  • Otázky vecných bremien a tiarch viaznucich na nehnuteľnostiach
  • Otázky podielového a bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností
  • Nájomné vzťahy, vlastníctvo bytov a nebytových priestorov