Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti Konkurzného a exekučného práva zahŕňa najmä:
  • podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzného aj reštrukturalizačného konania
  • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a v súvisiacich súdnych konaniach
  • podávanie návrhov na začatie exekúcie
  • podávanie námietok v exekučnom konaní, návrhov na zastavenie exekúcie alebo odklad exekúcie,