Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
Venujeme sa plnej škále obchodnoprávnych vzťahov spravovaných Obchodným zákonníkom:
  • Zakladanie obchodných spoločností, ich registrácia, zmeny v zakladateľských dokumentoch a v orgánoch spoločností, valné zhromaždenia, prevody obchodných podielov, predaj podniku, rušenie a likvidácia spoločností, atď.
  • Obchodné záväzkové vzťahy – vypracovanie návrhov obchodných zmlúv, účasť na rokovaniach o uzavretí zmlúv, posudzovanie návrhov zmlúv od obchodných partnerov klienta
  • Otázky zabezpečenia záväzkov, zániku záväzkov a ich dôsledkov, náhrady škody v záväzkových vzťahoch
  • Vymáhanie pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov
  • Mimosúdne riešenie sporov rokovaním s protistranou, zastupovanie pred súdmi v sporoch, v exekučnom konaní, zastupovanie v rozhodcovskom konaní
  • Obchodné vzťahy s medzinárodným prvkom