Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
V širokom okruhu oblastí správneho práva sa venujeme:
  • Zastupovanie v priestupkovom konaní
  • Daňové konania
  • Kataster nehnuteľností - vklady, zápisy a výmazy
  • Správne delikty
  • Náhrada škody spôsobenej pri výkone verejnej moci
  • Právo územnej samosprávy
  • Medicínske právo - právna zodpovednosť zdravotníkov, práva pacientov